Offerte aanvragen

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:

Adviesbureau Prime Advice

Prime Advice is een adviesbureau voor gebouwen en installaties, gespecialiseerd in onderhoud
en beheer, inspecties (zoals NEN3140 en 2767) en legionellapreventie.

De wereld verandert in hoog tempo.

Prime Advice anticipeert met grote flexibiliteit op deze veranderingen waar het advieswerk betreft voor installaties in de gebouwde omgeving, nieuwbouw, verbouw, renovatie en restauratie. De naam Prime Advice en ons motto Strong Together geven al aan dat wij nadrukkelijk kiezen voor samenwerking. Alleen met samenwerking kun je komen tot unieke concepten waarmee ingespeeld kan worden op de steeds strengere milieueisen, veranderende regelgeving en implicaties van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We leven in een tijd van altijd bereikbaar, altijd online en altijd alles delen. Werken met Prime Advice geeft u de ruimte om ook eens uw telefoon of tablet uit te zetten. Het leven is veel te mooi om altijd maar met het schermpje bezig te zijn. Prime Advice bestaat uit echte mensen met een gezicht die willen laten zien dat het bereiken van de doelen van onze opdrachtgevers top prioriteit heeft.

 

Missie

Strong together. Het is onze missie om door een goede samenwerking tot uitstekende resultaten te komen. Samen met u. Samen sterk.

Wie zijn wij?

Prime Advice is een gerenommeerd adviesbureau, met een ruime ervaring en expertise. Prime Advice onderscheidt zich van andere bureaus door haar gedrevenheid, professionaliteit, snelheid, aanpak en oplossingsgerichtheid.

Dankzij ons unieke en zeer flexibele bedrijfsmodel kent onze organisatie geen enkele geografische beperking; van Oude Schip in Groningen tot Sluis in Zeeland verrichten wij onze werkzaamheden.

Visie

U wilt optimaal gebruikmaken van uw gebouw. De technische installaties van een gebouw moeten daarom perfect worden ontworpen en deskundig aangelegd; bovendien is tijdens de gehele levenscyclus ook systematisch onderhoud nodig. Zowel van de installaties als van het gebouw zelf.

Beheer, monitoring, inspectie en bijvoorbeeld energiemanagement vragen om een professionele aanpak. Voor al deze werkzaamheden kunt u terecht bij Prime Advice.

Diensten

Installatieontwerp / advies

Prime Advice verzorgt voor u het ontwerptraject: van Programma van Eisen tot en met het opstellen van de bestekken en de bijbehorende tekeningen. Tijdens de realisatiefase kan directievoering en/of montage-inspectie worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden voeren wij onder andere uit voor: gevangenissen, winkelcentra, parkeergarages, scholen, verzorgingstehuizen, appartementencomplexen, stadions, kantoren en industriegebouwen.

Download Productblad Offerte aanvragen

Legionellapreventie

Groei van Iegionella in een waterleidinginstallatie kan zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben.
Prime Advice onderzoekt of, en hoe, uw waterleidinginstallaties moeten voldoen aan vigerende regelgeving. Wij zijn overeenkomstig de BRL 6010 gecertificeerd voor advisering in legionellapreventie.

Download Productblad Offerte aanvragen

Onderhoud en Beheer

Prime Advice kan een belangrijke rol
spelen in uw bouwkundig en installatietechnisch Beheer en Onderhoud.
Onze werkzaamheden lopen uiteen van een eenvoudige vorm van ondersteuning tot uitgebreid beheer- en onderhoudsmanagement.
Prime Advice werkt met diverse marktconforme software pakketten, waaronder O-Prognose en Planon.

Download Productblad Offerte aanvragen

NEN3140 en NEN1010

Volgens de NEN 3140 moeten bestaande elektrische installaties regelmatig worden geïnspecteerd. Prime Advice kan deze inspecties voor u uitvoeren. De inspectie bestaat uit een visuele controle en een controle door meting en beproeving, eventueel aangevuld met een thermografische scan van verdeelinrichtingen. Wij zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van NEN 3140 inspecties conform de Criteria voor Toezicht:1999.

Download Productblad Offerte aanvragen

Energieadvies

De Europese richtlijn EPBD moet leiden tot verbetering van de energieprestatie van gebouwen. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd met behulp van de Energieprestatienormering (EPN) voor de nieuwbouw en het Energieprestatieadvies (EPA) voor de bestaande bouw.
Prime Advice voert de EPN-berekeningen uit en kan maatregelen, zowel bouwkundig als installatietechnisch, adviseren wanneer niet aan de eis wordt voldaan.

Download Productblad Offerte aanvragen

Tekeningenbeheer

Prime Advice biedt oplossingen voor het beheren en delen van uw digitale gebouwinformatie.
De beheerde informatie wordt door middel van een webapplicatie op uniforme wijze beschikbaar gesteld.
Tevens kunnen wij revisie opnemen, revisiegegevens verwerken en hardcopy tekeningen digitaliseren.

Download Productblad Offerte aanvragen

Milieuthermometer

Milieu Platform Zorgsector (MPZ) heeft in samenwerking met Stichting Milieukeur (SMK) de milieuthermometer zorg opgezet.

Prime Advice heeft in eigen beheer een gratis tool ontwikkeld welke u inzicht verschaft in de voortgang en status op weg naar een bepaald niveau, te weten Brons, Zilver of Goud.

Wellicht bent u hierin al verder dan u beseft!

Download Productblad Offerte aanvragen

Bouw Informatie Model

Prime Advice kan voor haar opdrachtgevers een belangrijke rol spelen in het opstellen van een Bouw Informatie Model “BIM”. In een vrijblijvend gesprek gaan we graag met u in op de vraag of BIM voor uw bedrijf c.q. project een meerwaarde levert.

Download Productblad Offerte aanvragen

Impairment onderzoek

Impairment onderzoek kan vertaald worden met 'onderzoek op bijzondere waardevermindering'. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of vastgoed een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan; met andere woorden, om vast te stellen of de waarde in de boekhouding nog steeds een getrouw beeld geeft van de werkelijke waarde.

Download Productblad Offerte aanvragen

Legionell-ex

Het Legionell-ex systeem is een “smart solution” voor het automatisch bewaken en monitoren van sanitaire installaties, in gebouwen, die niet of nauwelijks worden gebruikt en waar regelmatig besmettingen wordengemeten. Het Legionell-ex system betreft een systeem dat kan worden geplaatst op de bestaande waterleidinginstallatie.

Download Productblad Offerte aanvragen

Referenties

Tevreden klanten zijn onze beste referentie. Hieronder treft u een selectie aan van onze opdrachtgevers.
Desgevraagd verstrekken wij in een offertestadium nadere referenties van onze opdrachtgevers.

 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image

Nieuws


Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht krijgt compliment van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ).

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht heeft als topklinisch ziekenhuis bij haar recentelijke accreditatie door het NIAZ een groot compliment ontvangen op het gebied van haar legionellabeheer.
Het NIAZ gaf aan dat het ASz een voorbeeld is voor andere ziekenhuizen. Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden binnen het ziekenhuis. Onderdeel van deze veiligheid is een goed beheer van de waterinstallaties. Gezond water, vrij van schadelijke organismen, is niet alleen van levensbelang voor de patiënt maar heeft ook direct effect op de financiële gezondheid van het ziekenhuis.

Begin 2015 heeft het ziekenhuis vol ingezet op het optimaliseren van haar drinkwaterinstallaties en het beheer daarvan. In samenwerking met IL&T en adviesbureau Prime Advice is een nieuwe weg ingeslagen op het gebied van legionellabeheer. Begin 2015 is het gespecialiseerde adviesbureau
Prime Advice gevraagd te kijken naar de gehanteerde processen met betrekking tot legionellabeheer. Tevens is er een quickscan uitgevoerd over de staat van de installaties. Al snel werd duidelijk dat binnen het ziekenhuis verschillende afdelingen verantwoordelijk waren voor de diverse onderdelen van het beheer. Deze versnippering van kennis in de keten leidde niet altijd tot actuele en toegankelijke informatie voor de gebruikers en de toezichthouder.

Prime Advice heeft voorgesteld een CMG (Centraal Meldpunt Gegevensbeheer) voor het ziekenhuis in te richten. Hiermee werd alle beschikbare informatie zoals de risicoanalyses, de uitslagen van de verplichte watermonsters, modificaties van de installaties en logboeken op een en dezelfde digitale plaats bewaard en toegankelijk gemaakt voor de diverse afdelingen. De belangrijkste stap die het ASz daarna heeft genomen is het terugnemen van de verantwoordelijkheid van haar legionellabeleid.

In eerste instantie waren de afdelingen zelf verantwoordelijk voor een juist spoelbeheer. Ook huurders van diverse locatie/gebouwen, in eigendom van AS vastgoed, hadden hierin een eigen gedelegeerde verantwoordelijkheid. Zo kon het zijn dat er diverse partijen legionellabeheer uitvoerden binnen de muren van één gebouw. Mede hierdoor was er onvoldoende controle op de naleving van vigerende wetgeving en kwaliteit van het beheer. Met de inrichting van het Centraal Meldpunt Gegevensbeheer heeft het ASz de controle over de waterveiligheid weer volledig in eigen hand.

Voor meer informatie:

Theo Brouwer, 06 39 00 16 63, email: t.brouwer@primeadvice.nl

“Legionel – ex”

In samenwerking met Professor Bing Yu, General Manager van Shanghai DFYH Tech Services Co. Ltd. en afgestudeerd aan de TU te Delft, hebben adviesbureau Prime Advice en het bedrijf “Beheer&Water²” de “legionel -ex” ontwikkeld.

Het “Legionel- ex” systeem is een smart solution voor het automatisch bewaken en monitoren van sanitaire toestellen die niet of nauwelijks worden gebruikt en waar regelmatig besmettingen worden gemeten. Het betreft een zeer eenvoudig aan te brengen systeem dat altijd kan worden geplaatst op de bestaande waterleidinginstallatie.

Er wordt gebruikt gemaakt van een draadloos communicatiesysteem dat bestaat uit end-devices, routers en GPRS modulen. Via het internet kan door middel van een pc/tablet de informatie worden uitgelezen, geregistreerd en gecontroleerd. Daarnaast zijn er “legionel-ex” alarmfuncties ingebouwd, zoals het melden van temperatuuroverschrijdingen van het koude water (> 25° C) alsmede een waarschuwing bij langdurige stilstand van het water.

Tot slot kan door dit systeem zeer gericht het spoelbeheer worden uitgevoerd en wordt een enorme kostenbesparing gerealiseerd op inzet van personeel, het waterverbruik, alsmede op de lozingskosten van het afvalwater. Kenmerkend voor het systeem zijn de zeer lage kosten voor het gebruik hiervan.

Voor meer informatie kunt u bellen met 085 – 009 12 22

Milieuthermometer Zorg; Prime Advice verstrekt gratis tool

MPZ, milieu platform zorgsector, is de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor kennisuitwisselingen en kennisopbouw voor een duurzame bedrijfsvoering. De leden zijn UMC's, ziekenhuizen, GGZ instellingen, V&V en overige instellingen gerelateerd aan de zorg. http://www.milieuplatform.nl (bron: MPZ)

In samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur) heeft MPZ de milieuthermometer zorg opgezet. Dit is een milieucertificaat, waarbij u als zorginstelling zich via een set van milieucriteria kan laten certificeren. Er zijn drie niveaus waarop een instelling gecertificeerd kan worden, te weten Brons, Zilver en Goud waarbij het gouden niveau is gekoppeld aan het keurmerk Milieukeur. Zie hiervoor het certificatieschema Milieuthermometer Zorg. http://www.milieuplatform.nl/attachments/822/SCHEMA_MILIEUTHERMOMETER_05032015_voor_verlenging_schema_tot_1_okt.pdf (bron: MPZ)

Helaas is een veelgehoorde misvatting binnen zorginstellingen, welke nog niet gecertificeerd zijn, dat deze certificering uw organisatie volledig op zijn kop zal zetten. Gelukkig voldoen, zonder dat men het zelf beseft, veel organisaties al aan een groot aantal milieucriteria zoals omschreven in het certificeringsschema.

Om haar opdrachtgevers te helpen deze misvatting weg te nemen heeft Prime Advice, ìn eigen beheer, een tool ontwikkeld welke de opdrachtgevers helpt en ondersteund bij het doorlopen en monitoren van het certificeringsproces. De tool verschaft inzicht in de voortgang en status om te komen tot een bepaald certificeringsniveau. De menustructuur is zeer logisch opgezet en per onderdeel voorzien van pictogrammen. De hoofdgroepen zijn weer onderverdeeld in logische subgroepen.

De tool voorziet in een management-rapportage module met een aantal keuze mogelijkheden. Tevens voorziet deze tool in het uploaden van documenten welke bij een specifiek certificeringsonderwerp benodigd zijn. De tool is onderdeel van ons CMG (Centraal Meldpunt Gegevensbeheer) en te bereiken via onze SharePoint omgeving. Aan het gebruik van deze tool zijn GEEN kosten verbonden.

De doelstellingen van MPZ en SMK sluiten naadloos aan bij de integrale visie van Prime Advice als het gaat over milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Prime Advice richt zich niet op het verduurzamen van alleen de bestaande bedrijfsactiviteiten maar gaat een stap verder. Prime Advice richt zich op nieuwe markten en businessmodellen welke zijn gericht op winst voor de mens, maatschappij en milieu. In dit licht beschouwd heeft Prime Advice daarom besloten deze tool zonder kosten ter beschikking te stellen.

Indien u geïnteresseerd bent in het gebruik van deze tool, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze organisatie, telefoonnummer 085 - 009 12 22, of via e-mail info@primeadvice.nl o.v.v. “tool milieuthermometer”.

Contact opnemen

Prime Advice B.V.

 • Vestiging Oirschot
 • Koestraat 2
 • 5688 AH Oirschot
 • Telefoon: 085 105 00 21
 • Postbus 35
 • 5688 ZG Oirschot
 • Vestiging Capelle a/d IJssel
 • Bongerd 2
 • 2906 VK Capelle a/d IJssel
 • Telefoon: 085 105 00 20
 • Vestiging Utrecht
 • Pythagoraslaan 101 (6e verdieping)
 • 3584 BB Utrecht
Telefoon: 085 105 00 20
Mail: info@primeadvice.nl
KvK: 58885080

 

Neem contact op

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht: